วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554

อำเภอวัดโบสถ์

 อำเภอวัดโบสถ์


อำเภอวัดโบสถ์ เป็นอำเภอหนึ่ง 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก เดิมเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอพรหมพิราม และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2491 ได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ ต่อมาเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2499 ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ

ที่ตั้งและอาณาเขต

 อำเภอวัดโบสถ์มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

 การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอวัดโบสถ์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 61 หมู่บ้าน ได้แก่
1. วัดโบสถ์

(Wat Bot)

10 หมู่บ้าน
2. ท่างาม

(Tha Ngam)

13 หมู่บ้าน
3. ท้อแท้

(Thothae)

8 หมู่บ้าน
4. บ้านยาง

(Ban Yang)

11 หมู่บ้าน
5. หินลาด

(Hin Lat)

9 หมู่บ้าน
6. คันโช้ง

(Khan Chong)

10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ท้องที่อำเภอวัดโบสถ์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่
 • เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลวัดโบสถ์ ตำบลท่างาม และตำบลท้อแท้
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดโบสถ์ (นอกเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่างาม (นอกเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท้อแท้ (นอกเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านยางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหินลาดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคันโช้งทั้ง

แหล่งข้อมูลอื่น

 อำเภอวัดโบสถ์ มีปูเจ้าฟ้า ซึ่งเป็นปูหายากชนิดหนึ่งในเมืองไทย

 

สถานที่ท่องเที่ยว

 1. อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว
 2. เขตห้ามล่าสัตว์ เขาน้อย - เขาประดู่
 3. เขื่อนแควน้อย
 4. นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ วัดเสนาสน์
 5. ดื่มน้ำตาลสดวัดโบสถ์
 6. ชิมมะม่วงแช่อิ่ม

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น